அக்னி பரிட்சை புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி 22.10.2016

அக்னி பரிட்சை புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி 22.10.2016 அக்னி பரிட்சை புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி 22.10.2016
Watch the video

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் 22.10.2016 அன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட அக்னி பரிட்சை நிகழ்ச்சி.