நீட் தேர்வுக்கு எதிரான திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் ஜவாஹீருல்லா பேச்சு

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் ஜவாஹீருல்லா பேச்சு நீட் தேர்வுக்கு எதிரான திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் ஜவாஹீருல்லா பேச்சு
Watch the video

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் ஜவாஹீருல்லா பேச்சு (புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி 08.09.2017