புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் அக்னிப்பரீட்சை நிகழ்ச்சி 27.10.2012

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் அக்னிப்பரீட்சை நிகழ்ச்சி 27.10.2012 புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் அக்னிப்பரீட்சை நிகழ்ச்சி 27.10.2012
Watch the video

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் அக்னிப்பரீட்சை நிகழ்ச்சியில் பேரா.ஜவாஹிருல்லாஹ் அவர்கள் பங்கு பெற்ற நிகழ்ச்சி. ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட நாள்: 27.10.2012.