மனிதனின் நிராகரிப்பும், நிந்திப்பும்-02

மனிதனின் நிராகரிப்பும், நிந்திப்பும்-02 (நாற்பது ஹதீஸ் குத்ஸீகள்)