நம்பிகையாளரும், நிராகரிப்பாளரும்-03

நம்பிகையாளரும், நிராகரிப்பாளரும்-03 (நாற்பது ஹதீஸ் குத்ஸீகள்)