அல்லாஹ்வும் இணை வைத்தலும்-05

அல்லாஹ்வும் இணை வைத்தலும்-05 (நாற்பது ஹதீஸ் குத்ஸீகள்)