இறுதித் தீர்ப்பு நாளில் 'ஒரு ஷஹீத்' 'ஒரு அறிஞர்' ஒரு செல்வந்தர்-06

இறுதித் தீர்ப்பு நாளில் 'ஒரு ஷஹீத்' 'ஒரு அறிஞர்' ஒரு செல்வந்தர்(நாற்பது ஹதீஸ் குத்ஸீகள்)